Reklamačný poriadok

1.Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti f-production, s.r.o. a jej zákazníkov pri reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka (§612-627), Obchodného zákonníka (§411-441), § 18, § 18a a iných súvisiacich ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Záručná doba

f-production, s.r.o. zodpovedá za vady predaného tovaru, ktoré sú na tovare pri jeho pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že k objednanému tovaru neobdržíte potvrdený záručný list, daňový doklad (príjmový pokladničný doklad, faktúra) slúži ako doklad na uplatnenie prípadnej reklamácie v záručnej dobe. Záručnú dobu na tovar poskytuje predajca v zmysle platného Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Všeobecné reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť zo strany zákazníka splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a) je predložený originálny záručný list ak bol vydaný podľa čl. 2 druhej vety tohto reklamačného poriadku, a kópia daňového dokladu o zaplatení (príjmový pokladničný doklad, faktúra)

b) pri reklamácii je nevyhnutné doručiť tovar v primeranom obale, je potrebné priložiť list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare

c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)

d) reklamácia sa nevzťahuje na: prirodzené starnutie výrobku, poškodenie neodbornou manipuláciou alebo mimoriadnou záťažou, výrobok používaný v rozpore s návodom na používanie, ak nebol používaný doporučený spotrebný materiál.

4. Vybavenie reklamácie jej zamietnutím

a) Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“); bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci vyžadovať od kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

b) Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

c) V prípade, že pri oprave bude zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla okolnosťou vylúčenou zo záručných opráv alebo sa vada tovaru nezistí, náklady spojené s odstránením vady na základe dohody s účastníkom budú fakturované zákazníkovi a reklamovaný tovar bude vrátený zákazníkovi na náklady zákazníka.

5. Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady na tovare podľa ust. Občianskeho zákonníka

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

d) Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci predložil písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

6. Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady na tovare

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

d) Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci predložil písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

f) Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ) zodpovednosť predávajúceho za vady a nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady predávajúceho sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Lehota na vybavenie reklamácie

a) O spôsobe vybavenia reklamácie, ak nejde o spotrebiteľa, rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany kupujúceho a o výsledku bude predávajúci písomne vyrozumený. Pri uplatnení reklamácie vyplývajúcej zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť predávajúci.

b) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nejde o vybavenie reklamácie zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv, lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

c) V prípade, že sa pri uplatnení reklamácie postupuje podľa Občianskeho zákonníka (fyzické osoby) ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. Miesto reklamácie

Reklamácia sa vybavuje na adrese: f-production, s.r.o., Stará Vajnorská 15/a, 831 04 Bratislava, IČO: 47642963, tel.: +421 905 818 522, e-mail: info@studio300shop.eu

9. Orgán dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Na stiahnutie